Nieruchomości Warszawa Nieruchomości Łódź pozostałe miasta ->

   

                          Mapa Strony                  Nieruchomości z:

 • Nowy Portal
  nieruchomości Kraków
nieruchomości,mieszkania,łódź,ogłoszenia,darmowe,rynek wtórny,rynek pierwotny
Zawody:

  zaw.1)  Pośrednik nieruchomości
  zaw.2)  Zarządca nieruchomości
  zaw.3)  Rzeczoznwca majątkowy

Testy egzaminacyjne na pośrednika nieruchomości

 
Zawody związane z obsługą nieruchomości:
 • Zarządca nieruchomości,
 • Pośrednik w obrocie nieruchomościami,
 • Rzeczoznawca majątkowy,
wywodzą się z ustawy o gospodarce nieruchomościami, która określa podstawowe zasady prowadzania działalności zawodowej w tym zakresie. Są to zawody regulowane.

Wykonywanie działalności w zakresie tych zawodów wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. W przypadku pośrednika w obrocie nieruchomościami jest to odpowiednia licencja. 

Uzyskanie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami Aby uzyskać licencję, należy spełnić kilka ustawowych warunków, w tym m. in. posiadać wykształcenie wyższe i ukończyć studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub posiadać wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami, odbyć odpowiednio udokumentowaną praktykę i zdać egzamin. Licencję może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna.

Obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami Ustawa o gospodarce nieruchomościami definiuje kodeks powinności pośrednika: stosować przepisy prawa, stosować standardy zawodowe, kierować się zasadami etyki zawodowej, czynności zarządzania wykonywać za szczególną starannością, kierować się zasadą ochrony interesów osób, na rzecz których wykonywane są czynności, stale doskonalić kwalifikacje zawodowe.

Oczywiście te ogólne zapisy ustawowe są mniej lub bardziej formalnie uszczegółowione w wielu źródłach i opracowaniach.

          Przykładowy test:

  1. Czy można sprzedać nieruchomość obciążoną hipoteką umowną?
 • wierzyciel hipoteczny nie ma możliwości wpływania na sprzedaż nieruchomości.
 • nie można jeżeli wpisano w księdze wieczystej wzmiankę o braku zgody wierzyciela na zmianę dłużnika;
 • można;
  2. Nabywca przedsiębiorstwa:
 • nie odpowiada za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa jeśli w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach mimo zachowania należytej staranności;
 • odpowiada co do zasady za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa solidarnie ze zbywcą;
 • nie odpowiada za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa - tę odpowiedzialność ponosi zbywca przedsiębiorstwa, gdyż to on zaciągał te zobowiązania.
  3. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają:
 • umowy o zniesienie współwłasności nieruchomości - w części dotyczącej spłat lub dopłat;
 • wszystkie umowy o zniesienie współwłasności nieruchomości.
 • umowy najmu lokali mieszkalnych zawarte na czas nieoznaczony;
  4. Odwołanie testamentu może nastąpić poprzez:
 • ustne oświadczenie spadkodawcy, że testament odwołuje.
 • zniszczenie testamentu przez przyszłego spadkobiercę;
 • sporządzenie nowego testamentu przez spadkodawcę;
  5. Pozwolenie na budowę może być wydane:
 • właścicielowi nieruchomości budowlanej, po zaakceptowaniu projektu budowlanego
  zgodnego z aktualną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania;
 • inwestorowi posiadającemu aktualny wyciąg z księgi wieczystej i opinię o działce.
 • każdemu inwestorowi po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania;
  6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:
 • nie jest przepisem gminnym.
 • jest przepisem gminnym;
 • stanowi podstawę do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego;
  7. W Radzie Europejskiej zasiadają:
 • komisarze;
 • ministrowie państw członkowskich.
 • szefowie rządów i głowy państw członkowskich;
  8. Kredyt hipoteczny charakteryzuje się:
 • przeznaczeniem kredytu na cele mieszkaniowe.
 • zabezpieczeniem kredytu na hipotece przedmiotowej nieruchomości;
 • możliwością ustanowienia hipoteki mieszkaniowej;
  9. Umowa darowizny dotycząca nieruchomości dla swej ważności wymaga formy:
 • pisemnej;
 • aktu notarialnego;
 • dowolnej byleby darowizna została wykonana.
  10. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają:
 • umowy majątkowe małżeńskie.
 • umowy leasingu;
 • umowy dożywocia;
  11. Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna zezwalająca:
 • na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;
 • tylko na rozpoczęcie i prowadzenie budowy;
 • na zakup działki gruntowej na cele budowlane.
  12. Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien wynosić:
 • co najmniej 100 tyś. złotych.
 • co najmniej 20 tyś. złotych;
 • co najmniej 50 tys. złotych;
  13. W przypadku sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego
  prawo pierwokupu przysługuje:
 • jednostkom samorządu terytorialnego.
 • gminie;
 • 0Skarbowi Państwa;
  14. Dla nieruchomości położonej na obszarze więcej niż jednej gminy wartość katastralną ustalana będzie: 
 • odrębnie dla każdej części nieruchomości położonej w każdej z tych gmin;
 • obie odpowiedzi są nieprawidłowe.
 • dla całej nieruchomości;
  15. Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie:
 • tylko wraz z nabyciem nieruchomości przez zasiedzenie;
 • w każdym przypadku bez warunków dodatkowych i ograniczeń.
 • tylko, gdy polega ona na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia;
  16. Oświadczenie woli:
 • może być wyrażone przez każde zaniechanie.
 • może być wyrażone przez każde zachowanie osoby dokonującej czynności prawnej, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny;
 • może być wyrażone przez każde zachowanie się osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny;
  17. Wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym są:
 • ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z zachowaniem przewidzianych
  w ustawie wyjątków;
 • objęte domniemaniem prawdziwości.
 • objęte rękojmią wiary publicznej;
  18. Czynsz dzierżawny:
 • nie musi mieć formy pieniężnej;
 • musi mieć zawsze formę pieniężną;
 • może być oznaczony w ułamkowej części pożytków.
  19. W umowie zlecenia:
 • przyjmujący zlecenie zobowiązuje się dokonać określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie;
 • jeśli nie uzgodniono wysokości wynagrodzenia przyjmującemu zlecenie należy się wynagrodzenie wg wykonanej pracy.
 • przyjmujący zlecenie zobowiązuje się dokonać dla dającego zlecenie czynności faktycznej;
  20. Odpowiedzialność wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania tej spółki jest:
 • subsydiarna.
 • ograniczona do wartości posiadanych przez niego akcji w tej spółce;
 • wyłączona;
 


          Przykładowe Testy w formacie doc :

test1test2test3
test4test5test6
test7test8test9
test10test11test12


          Przykładowe Testy w formacie txt :

test1test2test3
test4test5test6
test7test8test9
test10test11test12

 
nieruchomości wrocław  |  Nieruchomości Łódź  |  Nieruchomości Kraków  |  Nieruchomości Poznań  | 
Nieruchomości nad morzem  | 

Nieruchomości łódź | Mieszkania łódź | Działki łódź

Serwis nieruchomości, mieszkania warszawa -  nie bierze odpowiedzialności za umieszczone ogłoszenia nieruchomości, ich zdjęcia oraz treści. Mapa Strony
Pozycjonowanie Atom
Branżowy spis firm